Návštěvní řád

BMXtremeFest - sport & music festival

BMXtreme fest 2021

 

 1. 1.         Úvodní ustanovení a ochrana zdraví před covid -19

1.1     Tento návštěvní řád je směrnicí vydanou společností PDT volnočasový z. s. (dále jen „pořadatel“ nebo „PDT“), která určuje závazná pravidla osob vstupujících do areálu festivalu a využívajících zařízení umístěná v areálu BMXtreme festu (dále jen „návštěvní řád“).

1.2     Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, zdraví
a majetku, rovněž zabezpečení ideálních podmínek průběhu všech sportovních, společenských a/nebo kulturních akcí (dále jen „akce).

1.3     Vstup a pobyt v areálu je podmíněn dodržováním platné legislativy
a interních předpisů. Vstupem vyjadřuje každý návštěvník souhlas s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu
a okamžikem vstupu se tento návštěvní řád stává pro každého návštěvníka závazným, a to po celou dobu pobytu v areálu.

Návštěvníkem a/nebo veřejností se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí každá osoba vstupující do areálu Panského dvora Telč (dále jen „PDT“), a to včetně členů organizačního výboru, zástupců médií, dobrovolníků, partnerů, prodejců, dodavatelů, účinkujících.

Návštěvníci jsou povinni zajistit dětem do 12 let odpovědný dozor dospělé osoby (pořadatel či jím pověřené osoby v areálu tuto odpovědnost v žádném případě nepřebírají).

1.4     Ustanovení tohoto návštěvního řádu se použijí obdobně i na osoby vstupující do areálu PDT na základě zvláštního smluvního vztahu s pořadatelem a/nebo jeho smluvními partnery.

1.5     S ohledem na povinnosti pořadatele akce, protože zde dochází ke kumulaci více osob na jednom místě, je nutné zajistit i splnění aktuálních podmínek k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 upravených v Mimořádných opatřeních vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR, popř. stanovených příslušnou hygienickou stanicí. Aktuální podmínky pro návštěvníky budou vždy dostupné na stránkách www.bmxtreme.cz. Před vstupem do areálu je každý návštěvník povinen se s aktuálními podmínkami seznámit a vstupem do prostor areálu se zavazuje je dodržovat.  Na akci se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu 1.5.a /nebo 1.6. nebo nejsou schopny a/nebo ochotny splnění těchto podmínek na místě prokázat. Pořadatel je povinen u všech návštěvníků a osob vstupujících do areálu splnění podmínek kontrolovat. Návštěvníci jsou povinni splnění podmínek podle bodu 1.5.a /nebo 1.6. prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu 1.5.a /nebo 1.6. neprokáže, je pořadatel akce povinen takové osobě neumožnit účast na akci, a to bez nároku návštěvníka na vrácení vstupného.

1.6     Pro vstup na akci je nutné splnit podmínky pro vstup návštěvníků na akci vydané platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR či opatřeními vydanými příslušnou hygienickou stanicí. Ke dni vydání tohoto návštěvního řádu se jedná o tyto podmínky:

 1. a) osoba (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. b) osoba (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 3. c) osoba (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
 4. i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
 5. ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení.

1.7. Návštěvníci jsou povinni respektovat aktuální platná nařízení ohledně povinnosti mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu. Sundat si ho návštěvník může, pokud je mimo vnitřní prostory v rámci areálu a v okolí 2 m od něho nikdo jiný není (s výjimkou členů domácnosti). V rámci areálu se mohou vyskytnout místa, kde se nepodaří bez přerušení 2 m rozestup neustále udržovat, proto jsou návštěvníci povinni mít ochranu dýchacích cest raději neustále nasazenou, tím chrání nejen sebe, ale i okolí. 

1.8. V rámci areálu jsou pak návštěvníci dále povinni dodržovat aktuálně platná nařízení, která mohou obsahovat další speciální podmínky např. pro pohyb ve vnitřních prostorách (povinnost mít vždy nasazený respirátor, dodržovat rozestupy alespoň 1,5 m), při poskytování stravovacích služeb (max. 4 hosté u stolu, pokud se nejedná o příslušníky jedné rodiny, uvnitř i venku, dodržovat rozestupy min. 1,5 m), vstup do prodejen (dodržovat max. počet návštěvníků v prodejně, dodržovat rozestupy min. 2 m při čekání ve frontě) apod.

 1. Areál BMXtreme festu // PDT

2.1     Dozor nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu provádí pracovníci pořadatele a další k tomu pořadatelem pověřené osoby, bezpečnostní služba a v rozsahu svých zákonných pravomocí rovněž Policie České republiky, popř. hygienická stanice.

2.2     Vstup do areálu je pro návštěvníky zpoplatněn. Děti do 6 let a senioři nad 65 let a ZTP mají vstup zdarma.

2.3     Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových
a omamných látek, osoby, které ohrožují bezpečnost a/nebo zdraví osob a/nebo majetku nacházejícího se v areálu PDT, stejně tak jako osoby, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu 1.5. a/nebo 1.6. nebo nejsou schopny a/nebo ochotny splnění těchto podmínek na místě prokázat, nebo se chovají jiným nevhodným způsobem, pozbývají oprávnění k pobytu v areálu a nemusí být do areálu vpuštěny a/nebo mohou být pracovníkem pořadatele, pořadatelem pověřenou osobou a/nebo bezpečnostní službou z areálu vyvedeny, a to bez nároku na vrácení vstupného.

Stejně tak nemusí být do areálu vpuštěny a/nebo mohou být z areálu vyvedeny osoby, které porušují pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu a/nebo, které nerespektují pokyny pracovníků pořadatele, pořadatelem pověřených osob a/nebo bezpečnostní služby.

Osobám uvedeným v tomto ustanovení může být pořadatelem zároveň omezen, či zcela zakázán vstup do areálu PDT.

 1. Povinnosti návštěvníků

3.1     Návštěvníci areálu PDT jsou povinni chovat se v jeho areálu tak, aby svým jednáním neohrožovali bezpečnost a/nebo zdraví třetích osob a/nebo jejich majetek, stejně tak jako zařízení umístěná v areálu a dále svým chováním neomezovat, neohrožovat či neobtěžovat ostatní návštěvníky nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akcí pořádaných v areálu PDT. Návštěvníci jsou povinni dodržovat v areálu čistotu a pořádek.

3.2     Návštěvníci areálu PDT jsou povinni dodržovat pokyny a nařízení pořadatele, osob pověřených pořadatelem a/nebo bezpečnostní služby, jakož i pokyny a nařízení Policie České republiky, Hygienické stanice, Hasičského záchranného sboru České republiky a Zdravotnické záchranné služby.

3.3     Návštěvnicí areálu PDT jsou povinni respektovat pravidla vyplývající z tohoto návštěvního řádu a obecně závazných právních předpisů, jakož i pravidla slušného chování a dobrých mravů.

3.4     Návštěvníci jsou povinni odkládat své věci pouze na místech k tomu pořadatelem, pořadatelem pověřenou osobou nebo bezpečnostní službou určených.

3.5     Návštěvníci areálu PDT mají zakázáno vnášet do areálu zejména následující předměty:

 1. a) rasistické, hanlivé, vulgární, či jiné materiály odporující dobrým mravům;
 2. b) zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty použitelné jako zbraně či jiné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví či život návštěvníků;
 3. c)  leptavé, hořlavé, výbušné, barvící, nebo jiné látky ovlivňující zdraví;
 4. d) pyrotechniku nebo odpalovací zařízení;
 5. e) alkoholické nápoje a/nebo návykové a omamné látky;
 6. f)  zvířata s výjimkou asistenčních psů pro tělesně postižené osoby;
 7. g) materiály propagující politickou stranu nebo hnutí, či jakékoliv politicky zaměřené materiály;
 8. h) nadměrná zavazadla s výjimkou dětských kočárků;

O zákazu vnášení jednotlivých předmětů má právo rozhodnout vedoucí pracovník bezpečnostní služby u vstupu.

3.6     Návštěvníci jsou povinni umožnit pracovníkům pořadatele, pořadatelem pověřeným osobám a/nebo bezpečnostní službě provést prohlídku vnášených předmětů a zavazadel za účelem kontroly dodržování předchozího ustanovení. S ohledem na plnění aktuálních podmínek k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 upravených v Mimořádných opatřeních vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR, popř. stanovených příslušnou hygienickou stanicí uvedených v čl. 1.5. a 1.6. tohoto návštěvního řádu, jsou návštěvníci povinni počítat s tím, že u vstupu do areálu PDT bude provedena kontrola prokázání splnění podmínek podle aktuálních Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Odmítne-li návštěvník provedení prohlídky a kontroly dle tohoto ustanovení, pak nemusí být do areálu vpuštěn a/nebo může být z areálu PDT vykázán.

3.7     Návštěvníci areálu PDT souhlasí s provedením bezpečnostní a zdravotní prohlídky za účelem kontroly dodržování tohoto návštěvního řádu, a to jak prohlídky zavazadel, tak osobní prohlídky či prohlídky prostřednictvím bezpečnostního rámu, rentgenového zařízení na kontrolu zavazadel, detektoru kovů a výbušnin pracovníky pořadatele, pořadatelem pověřenými osobami a/nebo bezpečnostní službou.

Odmítne-li návštěvník provedení bezpečnostní a/nebo zdravotní prohlídky dle tohoto ustanovení, pak nemusí být do areálu vpuštěn a/nebo může být z areálu PDT vykázán.

 1. Ostatní ustanovení

4.1     Vstupem do areálu návštěvníci BMXtreme festu souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového či zvukového záznamu, přenosu či produkce akce pořádané v areálu pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části akce pořádané v areálu PDT pořadatelem a/nebo jeho smluvními partnery.

Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky pořadateli a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou.

4.2     Návštěvnicí BMXtreme festu dále berou na vědomí, že v areálu PDT mohou být pořizovány zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. Za tímto účelem návštěvníci BMXtreme festu udělují vstupem na akci pořadateli, resp. osobám pořizujícím zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství, ve smyslu § 84 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen “občanský zákoník”), souhlas s pořízením jejich podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, které se návštěvníků týkají nebo se týkají jejich projevů osobní povahy, a souhlasí s jejich volným použitím a šířením, a to bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu a rozsahu využití, bez jakéhokoli územního omezení a bez jakéhokoli časového omezení. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

4.3     Pořadatel si vyhrazuje právo v zájmu zachování bezpečnosti a zdraví návštěvníků uzavřít PDT na nezbytně nutnou dobu, a to zejména z kapacitních důvodů.

4.4     Pořadatel zpracovává některé osobní údaje návštěvníků jakožto správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“). Návštěvník vstupem do areálu bere na vědomí, že pořadatel zpracovává poskytnuté údaje (jméno, email, telefon) pouze a výhradně pro účely oprávněných zájmů pořadatele, pro plnění povinností stanovených státními orgány v případě výskytu onemocnění Covid-19 nebo se souhlasem návštěvníka. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytně nutném a přípustném rozsahu.

 1. Závěrečná ustanovení

5.1     Pořadatel si vyhrazuje právo provést změny v tomto návštěvním řádu.

5.2     Pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu mohou být upřesněna či změněna podle aktuálních podmínek k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 upravených v Mimořádných opatřeních vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR, popř. stanovených příslušnou hygienickou stanicí, mohou být dále doplňována pravidly vztahujícími se k jednotlivým akcím pořádaným v areálu PDT. Tato změněná či doplňující pravidla budou vždy vhodně uveřejněna v areálu PDT, či k dispozici u pořadatele, nebo u bezpečnostní služby a návštěvníci jsou povinni je dodržovat.

5.3     Práva a povinnosti výslovně neupravené v tomto návštěvním řádu se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném a účinném znění.

5.4     Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 16.9.2021.

5.5     Důležitá telefonní čísla:

 • Hasiči: 150
 • Záchranná služba: 155
 • Policie ČR: 158
 • Městská policie: 156